"توانمند سازی "مهمترین هدف بنیاد فرهنگ و تمدن

توانمند سازی به معنی دست یافتن  به سطحی از توسعه فردی است که در آن سطح فرد میتواند به خواسته های خود دست یابد . به عبارتی توانمند سازی  به معنای بسط و گسترش حق انسان در آزادی عمل و افزایش ظرفیت های انسانی است که در پی آن توانایی فرد برای  اعمال نظر در تصمیماتی که زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهند افزایش می یابد. توانمندسازي، انواع، مراحل و جهت­ گيري­هاي مختلفي دارد . 

یکی از مهمترین اهداف  بنیاد فرهنگ و تمدن کاوشگران میراث شرق ، توانمند سازی و توان افزایی زنان جامعه در رده های سنی مختلف ( کودکان ، جوانان و سالمندان ) با هدف ارتقای توانمندی های آنان ( از خود توانمند سازی تا دیگر توانمند سازی ) به منظور توسعه پایدار و ایجاد اشتغال پایدار می باشد .

برای این منظور واحد توانمند سازی در این بنیاد اهداف زیر را دنبال می کند :

1- ارتقاء و بهبود سطح دانش و نگرش و توانمندسازی و توان افزایی افراد ( بویژه بانوان )
2- کارآفرینی و ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال پایدار برای بانوان در سطوح مختلف علمی و مهارتی

3- ترويج راهكارهاي مشارکت شهروندي در امور مختلف فرهنگی – اجتماعی و زیست محیطی از طریق گسترش دانش و مهارت آنان ( بخصوص بانوان )
4- انجام فعالیت های علمی و پژوهشی (به ویژه تحقیقات مشارکتی) در زمینه توانمندسازی  و توسعه پایدار و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی مرتبط در سطح ملی و بین المللی 
5- برگزاري نشست، کارگاه هاي تخصصی و دوره هاي آموزشي براي اقشار مختلف (به ویژه بانوان )

به طور کلی بنیاد فرهنگ و تمدن حلقه اتصال زنان توانمند با مشاغل سبز می باشد

 

 

 

جستجو

فرم ورود