اهداف بنیاد

1- ارتقاء و بهبود سطح دانش و نگرش افراد و توانمندسازی و توان افزایی جامعه برای رسیدن  به توسعه پایدار (فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و محيط زيست)

2-کارآفرینی و ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال پایدار به خصوص زنان سرپرست خانوار

3- ترويج راهكارهاي مشارکت شهروندي به خصوص زنان در امور مختلف اقتصادی،  فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی از طریق گسترش دانش و مهارت آنان

4- انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه توانمندسازی و توسعه پایدار و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فرهنگی مرتبط در سطح ملی و بین المللی 

5- برگزاري همایش،  نشست، کارگاه‌هاي تخصصی و دوره‌هاي فرهنگی و آموزش عملی براي اقشار مختلف  به ویژه بانوان 

6- ایجاد فضاهاي فرهنگی و آموزشی همچون کتابخانه ویژه كودكان و  بانوان

 

 

 

جستجو

فرم ورود